Кръчма

Приключи Международната година на почвите

Вискяр

  • *
  • 1 824
  • 8
  • Работата никога не свършва!
    • Градина Вискяр
Завърши на Международната година на почвите. Шест ключови послания от 2015 година.През 2015 г. отбелязахме "Международната година на почвите" и с добра причина. Почвата поддържа всички наши продукции на селското стопанство и животновъдството храни, дървен материал за производство на гориво, филтрира водата, така че да можем да пием безопасно вода и рибите да могат да живеят в нея. Ние също използваме почвата за строителство - затова тя подкрепя нашите домове и инфраструктура.
С наближаването на края на Международната година на почвите 2015 тук са шест важни ключови послания, за да узнаем.

1.  Почви магазин и воден филтър, подобряване на сигурността на храните
Функционални почви играят ключова роля в доставката на чиста вода и устойчивост на наводнения и суши. Вода инфилтрация чрез почвени капани замърсители и ги предпазва от излужване в подземните води. Освен това, почвата улавя и съхранява вода, което я прави достъпна за усвояване от култури.

 * От очакваните 1,4 милиарда хектара земя с култури в света, около 80% са неполивни и формират около 60 процента от глобалната селскостопанска продукция.

2.  Почви помагат за борба и за адаптиране към изменението на климата, като играят ключова роля в цикъла на въглерода.
Когато се управляват по устойчив начин, почвите могат да играят важна роля в смекчаването на последиците от изменението на климата чрез съхраняване на въглерод (улавяне на въглероден диоксид) и намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. FAO насърчава единен подход, известен като Климат-Смарт земеделието (CSA), за разработване на технически, политика и инвестиционни условия, които поддържат своите страни-членки за постигане на продоволствена сигурност при изменение на климата.

 * Почвите могат да отделят около 20 PGC (petagrams  въглерод) от 25 години, повече от 10% от емисиите на парникови газове, причинени от човека.

3.  Почвите са в основата на растителност, която се отглежда или управлява за храна, влакна, горива и лекарствени продукти.
Плодородна почва насърчава растежа на растенията чрез осигуряване на растенията с хранителни вещества, които действат като резервоар за съхранение на водата, и служи като субстрат, към който растенията задържат своите корени. В замяна, растителност, дърво, покритие и гори предотвратяват на деградацията на почвата и опустиняването чрез стабилизиране на почвата, поддържането на вода и хранителни вещества, и намаляване на водна и ветрова ерозия.

 * Съдържанието на хранителни елементи тъкани на растението е пряко свързана с хранителното съдържание на почвата и нейната способност за обмен на хранителни вещества и вода с корените на растението.

4.  Една здрава почва е жива почва. Почвите са домакин една четвърт от биологичното разнообразие на нашата планета.
Никъде в природата няма видове, така гъсто опаковани както в общности почвата. Селскостопански системи и агроекологични практики, които посвещават голяма грижа за формиране биоразнообразието на почвата, като например биологичното земеделие, нулева обработка на почвата, сеитбообръщения и консервационно земеделие, може устойчиво увеличаване на производителността на земеделските стопанства без намаляване на почвените и водните ресурси.

 * Над 1000 вида безгръбначни могат да бъдат намерени в един квадратен метър на горските почви.

5.  Здрави почви са основа за здравословно производство на храни.
Наличността на храна разчита на почви. Многобройни и разнообразни подходи за отглеждане на насърчаване на устойчивото управление на почвите с цел подобряване на производителността, например: агроекологията, консервационно земеделие, биологичното земеделие, нулева оран земеделие и горското земеделие.

 * До 2050 г. селскостопанското производство трябва да се увеличи с 60% в световен мащаб, за да се отговори на търсенето на храни самостоятелно, така и в развиващите се страни, трябва да се увеличи с почти 100 процента.

6.  Почвата е невъзобновяем ресурс и неговото опазване е от съществено значение за продоволствената сигурност.
Почвата е изчерпаем ресурс, което означава загуба и деградация не се възстановява в рамките на човешкия живот. Устойчиво управление на земеделските земи в света и устойчиво производство са от първостепенно значение за обръщане на тенденцията на деградацията на почвата и осигуряване на настоящото и бъдещото световната продоволствена сигурност.

 * 33% от почвата е умерено до силно влошена поради ерозия, изчерпване на хранителните вещества, вкисляване, засоляване, уплътняване и химическо замърсяване.