Кръчма

Изисквания за качество на продаваните домати

Вискяр

  • *
  • 1 709
  • 7
  • Работата никога не свършва!
    • Градина Вискяр
Какви са изискванията за качеството на продавани домати? На какви условия трябва да отговарят и как се категоризират?


Отговор на тези и подобни въпроси има в НАРЕДБА № 9/2002 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ в раздел А-7. Изисквания за качество на домати.
Ето го съответният раздел за изискванията за качеството на продаваните домати:
1. Област на приложение
Изискванията за качество на доматите се отнасят за културните сортове от вида Lycopersicon lycopersicum (L.)/Lycopersicon esculentum Mill., предназначени за консумация в прясно състояние.
Доматите се класифицират в четири търговски вида:
- "кръгли";
- "ребристи";
- "удължени" или "продълговати";
- домати от типа "череша" (включително "коктейлни" домати).
2. Общи изисквания за качеството
2.1. Минимални изисквания
Доматите от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас трябва да бъдат:
- цели;
- здрави; не се допускат загнили или развалени домати, негодни за консумация;
- чисти, практически без видими странични примеси;
- свежи на външен вид;
- практически без вредители;
- практически без повреди, причинени от вредители;
- без повишена повърхностна влажност;
- без чужд мирис и/или вкус.
Когато доматите са на съцветия (гроздове), стъблата трябва да бъдат свежи, здрави, чисти, без листа и без видими странични примеси.
Развитието и състоянието на доматите трябва да бъдат такива, че те да могат:
- да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;
- да се доставят на местоназначението в добро състояние.
2.2. Класификация
Доматите се класифицират в три класа на качество.
2.2.1. Клас "Екстра"
Доматите от този клас трябва да бъдат с най-добро качество. Месестата им част трябва да бъде твърда. По отношение на формата, външния вид и развитието те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта. Оцветяването на доматите, в зависимост от тяхната степен на зрялост, трябва да бъде такова, че да отговаря на изискванията, посочени в последния абзац на 2.1.
Доматите не трябва да имат зелен пръстен около плодната дръжка и други дефекти, с изключение на много леки дефекти по повърхността при условие, че не се влошават основните им характеристики по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.
2.2.2. Клас I
Доматите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да бъдат сравнително твърди и да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта.
Те трябва да бъдат без пукнатини и видим зелен пръстен около плодната дръжка. Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че доматите запазват основните характеристики по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:
- незначителни дефекти във формата и развитието;
- незначителни дефекти в оцветяването;
- незначителни дефекти по кожицата;
- съвсем незначителни набивания.
Освен това "ребристите" домати могат да имат:
- зараснали пукнатини с дължина не по-голяма от 1 см;
- издутини, които не са необичайни;
- малка дръжчена ямичка, която обаче не е втвърдена;
- известно втвърдяване на мястото на падналото цветче, но не повече от 1 кв.см;
- фин продълговат белег на мястото на падналия цвят (наподобяващ ръб или бразда), който не трябва да бъде по-дълъг от две трети от най-големия диаметър на домата.
2.2.3. Клас II
Към този клас се отнасят домати, които не могат да се отнесат към клас "Екстра" и клас I, но съответстват на посочените минимални изисквания.
Те трябва да бъдат сравнително твърди (допуска се да са по-малко твърди, отколкото доматите от клас I) и да нямат следи от незараснали пукнатини.
Допускат се следните дефекти при условие, че доматите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид:
- дефекти във формата, развитието и оцветяването;
- дефекти или набивания, при условие, че доматите не са сериозно повредени;
- зараснали пукнатини с дължина не по-голяма от 3 см за "кръгли", "ребристи" или "продълговати" домати.
Освен това "ребристите" домати могат да имат:
- по-големи издутини, отколкото се допуска за клас I, което обаче не деформира доматите;
- малка дръжчена ямичка;
- втвърдяване на мястото на падналото цветче, но не повече от 2 кв.см;
- фин продълговат белег на мястото на падналия цвят (наподобяващ ръб или бразда).
3. Размери и тегло
Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение. Посочените по-долу изисквания не се отнасят за доматите от типа "череша".
3.1. Минимален размер
Минималният размер на доматите от клас "Екстра", клас I и клас II, е следният:
- 35 мм за "кръглите" и "ребристите" домати,
- 30 мм за "продълговатите" домати.
3.2. Скала за размера
Доматите се класират съгласно следната таблица за размера:
- 30 мм и повече, но по-малки от 35 мм (Отнася се само за "продълговати" домати.);
- 35 мм и повече, но по-малки от 40 мм;
- 40 мм и повече, но по-малки от 47 мм;
- 47 мм и повече, но по-малки от 57 мм;
- 57 мм и повече, но по-малки от 67 мм;
- 67 мм и повече, но по-малки от 82 мм;
- 82 мм и повече, но по-малки от 102 мм;
- 102 мм и повече.
Спазването на скалата за размера е задължително за доматите от клас "Екстра" и клас I.
Скалата за размера не се прилага за доматите, които са на съцветия (гроздове).
4. Допустими отклонения
За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на доматите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.
4.1. Допустими отклонения от качеството
4.1.1. Клас "Екстра"
Допуска се до 5% от броя или теглото на доматите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.
4.1.2. Клас I
Допуска се до 10% от броя или теглото на доматите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас II.
Когато доматите са на съцветия (гроздове), се допуска до 5% от броя или теглото на доматите да бъдат отделени от дръжката.
4.1.3. Клас II
Допуска се до 10% от броя или теглото на доматите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили домати, със значителни набивания или с каквито и да е други дефекти, които ги правят негодни за консумация.
Когато доматите са на съцветия (гроздове), се допуска до 10% от броя или теглото на доматите да бъдат отделени от дръжката.
4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото
За всички класове се допуска до 10% от броя или теглото на доматите да бъдат с размери под или над определените за съответния клас.
Минималният размер за "кръглите" и "ребристите" домати е 33 мм, а за "продълговатите" домати - 28 мм.
5. Търговски характеристики
5.1. Еднородност
Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от домати с един и същ произход, сорт или търговски вид, качество и размер (ако се изисква задължително определяне на размера).
Степента на зрялост и оцветяване на доматите от клас "Екстра" и клас I трябва да бъде практически еднаква. Освен това дължината на "продълговатите" домати трябва да бъде сравнително еднаква.
Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.
Доматите могат да бъдат смесвани в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма с пресни плодове и зеленчуци от различни видове при условията, посочени в чл. 25а от Наредба № 9 от 2002 г.
5.2. Опаковка
Доматите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.
Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.
В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.
Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.
5.3. Търговски вид
Доматите могат да бъдат представени по един от следните начини:
- по единично, на бройка, със или без чашка и къса дръжка;
- на съцветия (гроздове), т.е. доматите се предлагат неотделени от съцветието или от част от него; всяко съцветие или част от него трябва да съдържа най-малко следния брой домати:
• три домата (два домата, когато са в опаковка), или
• при доматите на съцветия (гроздове) от типа "череша" - шест домата (четири домата, когато са в опаковка).
6. Маркировка
(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:
6.1. Идентификация
- Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.
Тези данни могат да бъдат заменени:
- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до "Опаковчик и/или експедитор" (или съответните съкращения);
- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до "Опаковал от името на", или еквивалентно указание; в този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора; продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.
6.2. Естество на продукта
- "Домати" или "Съцветия (гроздове) от домати" и търговското наименование, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън. Тези данни задължително се посочват за доматите от типа "череша" или "коктейлни домати", независимо от това дали са на гроздове или не.
- Наименование на сорта (не е задължително).
6.3. Произход на продукта
- Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.
6.4. Търговски характеристики
- Клас;
- Размер, изразен чрез минималния и максималния диаметър (ако определянето на размера е задължително) или се отбелязва "без размер" (ако не се изисква определяне на размера);
- Минимално съдържание на захар, измерено с рефрактометър и изразено в градуси по Брикс (не е задължително).
6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).
(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т. 6, ал. 1, когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.