Кръчма

Как да подадем заявление за ваучери за гориво с намале

Вискяр

 • *
 • 1 824
 • 8
 • Работата никога не свършва!
  • Градина Вискяр
Как да подадем заявление за ваучери за гориво с намален акциз?
Срока за подаване на заявления за ваучери с намален акциз бе от втори януари до трети февруари тази година. Сега срока за подаване на заявления за ваучери с намален акциз е удължен до края на месец февруари, считано от 19-ти.

Цитат
Заявленията се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби
 
МЗХ стартира кампания за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”. Помощта е в размер на 84 млн. лв. и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделска продукция.
 
От нея могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури и отглеждащи животни, от които се получава първична селскостопанска продукция.
 
Отпускането на помощта ще става на два етапа, а първоначалните декларации се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби срещу лична карта и талон за регистрация като земеделски производители. В тях фермерите заявяват прогнозни данни за годишното потребление на гориво за обработваемите площи по видове култури, брой животни и т.н.
 
С ваучерите за гориво земеделските стопани могат да закупят от бензиностанциите газьол. Ваучерите се използват само и единствено за получаване на газьол в литри и не се разменят срещу пари.
 
От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и/или мероприятия, свързани с отглеждането на животните.
 
ИЗИСКВАНИЯ
 
за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”
 
 
Изисквания към кандидатите
Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително:
да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Няма изискване за минимална площ или минимален брой животни;
да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност;
да не са в производство по ликвидация;
да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02).
Първото изискване се удостоверява с актуална Регистрационна карта по Наредба 3, заверена за съответната стопанска година. С подписаната първоначална декларация ЗП декларира, че отговаря на другите изисквания, без да е необходимо да представя документи за удостоверяване на тези обстоятелства.
 
Признават се разходите за гориво за мероприятия, извършвани през календарната 2014 г!
 
 
Ред за кандидатстване по схемата
1. Подаване на първоначални декларации – първи етап
Първоначалните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 2 януари – 3 февруари 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят:
Лична карта;
Пълномощно (в случай на упълномощаване);
Регистрационна карта по Наредба 3. Към датата на подаване на декларацията е необходима актуална регистрация по Наредба 3. Например, ако ЗП подаде декларация на 15-ти януари 2014 г., той може да направи това с регистрация за 2012/2013 стопанска година (актуална до 28.02.2014 г.) или с регистрация за 2013/2014 стопанска година;
Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).
Данните по отношение на площи и животни в първоначалните декларации трябва да съответстват на данните съдържащи се в анкетните формуляри към регистрацията по Наредба 3. При животните, които се отглеждат на цикли (т.е. за по-малко от 1 година – например, прасета за угояване и бройлери), се декларира капацитет.
С кандидатстването по помощта производителите се задължават да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.
 
Получаване на ваучерите на първия етап
Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 април – 15 май 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят:
Лична карта;
Пълномощно (в случай на упълномощаване);
Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.
 
Подаване на окончателни декларации – втори етап
Окончателните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като крайният срок за това е 15 януари 2015 г.  В окончателните декларации ЗП декларират действително изразходеното гориво през 2014 г., като това количество трябва да отговаря на количеството в дневника. Необходимо е земеделските производители да представят:
Лична карта;
Пълномощно (в случай на упълномощаване);
Регистрационна карта по Наредба 3.
Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).
 
Получаване на ваучерите на втория етап
Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 февруари – 15 март 2015 г. Необходимо е земеделските производители да представят:
Лична карта;
Пълномощно (в случай на упълномощаване);
Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.
 
Санкции
С глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева за юридическите лица се наказва земеделски производител, който:
използва не по предназначение ваучери за гориво; или
използва не по предназначение газьол, закупен с ваучер.
Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева.
В случаите по т. 1 и т. 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаване им.
 
На интернет страницата на Министерството на земеделието и храните са публикувани образците на първоначална декларация, окончателна декларация и дневник, както и калкулатор изчисляващ количеството гориво спрямо площи и животни.
 
 
Начин на предоставяне на помощта - под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол използван в първичното производство на земеделска продукция.
 
Получатели на помощта:
. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски производители обработващи площи със земеделски култури (вкл. ливади) и отглеждащи животни, в резултат на което се получава първична селскостопанска продукция.
. Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:
- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
- да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
- да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
- да не са в производство по ликвидация;
- да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02)
. Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучери за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок от 2 години.

Вискяр

 • *
 • 1 824
 • 8
 • Работата никога не свършва!
  • Градина Вискяр
Ето и информацията за ваучери за гориво с намален акциз от Министерството на земеделието и храните:

Цитат
ЦЕЛ НА ПОМОЩТА
 
Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво.
 
НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА:
 
По формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол използван в първичното производство на земеделска продукция.
 
БЕФИЦИЕНТИ:
 
Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури /вкл. Ливади/ и отглеждащи животни, в резултат на което се получава първична селскостопанска продукция.
Земеделските производители (растениевъди и животновъди) трябва да отговарят на следните условия:
1.       Да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2.       Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3.       Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4.       Да не са в производство по ликвидация;
5.       Да не са предприятия в затруднение;
6.       Земеделски производители, за които се установи, че са нарушили правилата за ползване за ваучери за гориво, нямат право да подават декларация за получаване за ваучери за гориво за срок от 2 години.
 
СРОКОВЕ:
 
- Срокът за прием на първоначалните декларация е от 02.01.2014 г. до 03.02.2014 г. и се определя със заповед на министъра на земеделието и храните;
- Срокът за предоставяне на ваучерите за първи етап от помощта са от 1 април до 15 май 2014 г. ;
- Срокът за прием на окончателните декларации е до 15 януари 2015 г. Началната дата за прием се определя  със заповед на министъра на ЗХ.
- Срокът за предоставяне на ваучерите на втори етап до 15 март 2015 г.
 
 
ПРИЕМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ:
 
1.Земеделският производител подава в съответната Общинска служба „Земеделие“ първоначална декларация по образец, генерирана като в рамките на приема може да подаде коригираща декларация;
2. Кандидатстването се извършва по постоянен адрес на физическото лице или на едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице. Земеделският производител може да кандидатства по помощта и чрез упълномощено от него лице.
3. В първоначалната декларация земеделските производители декларират:
- своите индивидуализиращи данни, като се попълва секцията с данни за кандидата, а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се попълва и отбелязва (със знак Х или √) секцията с данни за упълномощеното лице;
- своите прогнозни данни за обработваемите площи (в хектари) по видове култури и отглеждания брой животни по видове, като това се отбелязва със знак (Х или √) и се попълват секциите за стопанисвана земеделска земя и отглеждани животни (препоръчва се използването на посочените в декларациите разходни норми за гориво);
- своята окончателна прогноза за годишно потребление на гориво, като се попълва само полето „Заявена ПРОГНОЗА за годишното потребление на газьол”;
- че прилагат изискваните документи (Заверена регистрационна карта за съответната година по Наредба № 3 от 1999 г. и Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г.), като това се отбелязва със знак Х или √;
- че са запознати с изискванията, на които трябва да отговарят и със задълженията, които поемат с кандидатстването по помощта, вкл. със задължението да водят дневника за изразходеното гориво.
4. Кандидатите полагат подпис/печат на всяка страница от разпечатаната в ОСЗ декларация, с което тя придобива статут на официален документ. Подписаната/подпечатаната декларация изразява съгласието на кандидата с условията на помощта и с това, че въведените от служителя в ОСЗ данни в софтуера са данните, заявени от кандидата.
5. Служителите от ОСЗ, отговорни за приема на първоначалните декларации по помощта:
5.1. Изискват от земеделския производител следните документи:
- валиден документ за самоличност (лична карта), а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се изисква и нотариално заверено пълномощно;
- заверена за 2012/13 г. или за 2013/14 г. регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г.;
- Копие от Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г. за 2013/2014 година в случай, че кандидатът се е пререгистрирал. Ако няма актуална регистрация (не се е пререгистрирал) прилага копие от анкетен формуляр за 2012/2013 г. или  Анкетния формуляр по Наредба 3.
5.2. Въвеждат в софтуера прогнозните данни за кандидата по помощта, като преди това извършват проверка относно това дали заявените от кандидата данни не превишават стойностите от Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г. В случай че в декларацията кандидатът е наддекларирал данни, те не се вземат предвид и служителят от ОСЗ въвежда в софтуера стойностите от Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката. За осъществяването на тази проверка, ОДЗ предварително осигуряват на служителите от ОСЗ, заети с прилагане на помощта, достъп до електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г.
5.3. Разпечатват в два еднообразни екземпляра попълнената първоначална декларация, генерирана от софтуера и я предоставят на земеделския производител за преглед, съгласие с верността на информацията и подпис/печат.
5.4. Приемат подписаната/подпечатаната от земеделския производител първоначалната декларация, като един екземпляр остава за него, а другия за ОСЗ, където се съхранява.
 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПОМОЩТА:
 
1. През първия етап на помощта земеделският производител получава ваучери за 60 % от стойността на прогнозния обем гориво, като това се изчислява от софтуера на база на данните от първоначалните декларации и общия за страната бюджет на помощта (84 млн. лв.).
2. На първия етап на земеделския производител се предоставят половината (най-много 4 броя) от възможната максимална бройка ваучери за година (8 броя) според категорията, в която той попада по отношение на литрите гориво, за които той има право да ползва помощ;
3. Ваучерът се състои от три части (А, Б и В). Част А и Б се предоставят на земеделския производител, а част В остава и се съхранява в ОСЗ.
4. При получаване на ваучерите за първия етап земеделският производител представя:
- Валиден документ за самоличност (лична карта), а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се изисква и нотариално заверено изрично пълномощно;
- заверена за 2013/14 г. регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г.;
5. Служителите от ОСЗ, заети с раздаването на ваучерите за първия етап на помощта извършват следното:
- изискват от земеделския производител валиден документ за самоличност (или пълномощно в случай на упълномощено лице) и заверена за 2013/14 г. регистрационна карта, за да проверят с помощта на софтуера дали явилото се за получаване на ваучери лице е действително лицето, кандидатствало за помощта;
- разпечатват броя ваучери, полагащи се на земеделския производител за първия етап, като използват софтуера, който автоматично генерира информацията за отпечатване върху бланката на ваучера. Софтуерът дава и информация за броя ваучери, който следва да се предостави на земеделския производител на първия етап. В случай че при отпечатването възникне технически проблем и ваучерът бъде сгрешен и повреден, то не се предоставя на земеделският производител, а се задържа от ОСЗ, за да бъде предаден по законоустановения начин към Министерство на финансите и унищожен;
- предават част А и Б от разпечатаните ваучери на земеделския производител и изискват от него да положи подпис/печат върху гърба на част В, която задържат за съхранение в ОСЗ. Част В служи като приемно-предавателен протокол, който е доказателство за предоставянето на ваучерите на земеделския производител на определена дата.
6. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват за подпомагане по помощта.
7. Земеделският производител ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво (напр. бензиностанция), срещу което получава количество газьол, равняващо се на номиналната стойност на ваучера. Бензиностанцията приема част А на ваучера. Земеделският производител изисква от търговеца на гориво/бензиностанцията задължително да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво към ваучера и да впише в нея серията и номера на ваучера. Земеделският производител съхранява част Б от ваучера заедно с прикрепената фактура съгласно законоустановения срок (5 години).
8. Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво или е използвал ваучери за гориво не по предназначение се наказва според съответните законоустановени разпоредби.
 
ПРИМЕРНИ ПОСЛАНИЯ:
 
- Приемът на заявленията започва от 2 януари 2014 г. и ще продължи до 3 февруари 2014 г.
- Ваучерите са за определено количество гориво, което ще се определя индивидуално на база заявените площи за обработване и животни за отглеждане.
- От схемата могат да се възползват всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3 без значение от размера на стопанството.
- Земеделските стопани подават декларациите си в Общинските земеделски служби по месторегистрация срещу лична карта, талон за регистрация като земеделски производител и анкетен формуляр.
- Схемата ще се прилага на два етапа:
1.1.          Първи етап (в периода 2 януари – 3 февруари 2014 г.) - подаване на първоначални декларации, в които фермерите заявяват прогнозно данни за обработваемите площи по видове култури, броя животни, които отглеждат и годишното потребление на гориво. Ваучерите се предоставят в периода от 1 април до 15 май 2014 г., в размер на 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.
1.2.          На втория етап (в началото на 2015 г.) се предоставят ваучери за количество гориво, което представлява разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота на земеделския производител и стойността на ваучерите, предоставени на първия етап.
    Бенефициентите могат да получат информация от:
-         Приемната на МЗХ;
-         Интернет страницата на МЗХ;
-         Областните дирекции „Земеделие”;
-         Общинските земеделски служби;
 
Земеделските стопани трябва да водят дневник от началото на 2014 г., в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и мероприятия, свързани с отглеждането на животните. Дневникът е по образец и може да се „свали” от интернет сайта на МЗХ или сами да си организират дневник по образец.

Вискяр

 • *
 • 1 824
 • 8
 • Работата никога не свършва!
  • Градина Вискяр
Как ще се изчисляват ваучерите за гориво с намален акциз за животни?
Пчеларите пак са изключени от обсега на държавата!

Цитат
При животновъдите, на база на декларирания брой животни и вида им, ще се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина.
За целта декларираният брой животни /без пчелните семейства/ ще се превръщат в животински единици (ЖЕ) и така ще се установява общият брой животински единици-ЖЕ, за които се изразходва гориво.
ЕДИН ПРИМЕР:
За отглеждане на 100 броя овце при показател за превръщане на бройките животни в ЖЕ от 0,15 общият брой ЖЕ, за които ще се изразходва гориво е 15 ЖЕ, т. е. получава се 100 броя животни х 0,15 ЖЕ.
Следователно при установена годишна разходна норма от 80 л/ЖЕ горивото, което ще бъде необходимо за отглеждането на 100 овце ще възлиза на 1200 литра /т. е. 15 ЖЕ х 80 литра/.
Този обем гориво ще представлява първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.
По отношение на земеделските стопани, които отглеждат по няколко вида култури, или по няколко вида животни, или едновременно култури и животни, изчисленията ще са аналогични.

Вискяр

 • *
 • 1 824
 • 8
 • Работата никога не свършва!
  • Градина Вискяр
Масово земеделските производители се отказват от ваучерите за горива с намален акциз - защо?

До края на първоначалния срок едва 18 хиляди земеделски производители са подали заявления за получаване на ваучери за горивата. Министерството на земеделието и храните имаше големи очаквания, че земеделците едва ли не ще се трупат на опашки за държавната помощ.

Правителството на България отпусна 64 милиона лева за 60% от дължимия акциз за ползваните горива. 
За извършване на обработката на един декар фермерите реализират среден разход гориво 7,4 литра. На един тон гориво акцизът е 600 лева. Получава се, че земеделският производител плаща по 4,50-5 лева акциз  на декар.
Ваучерите за горива с намален акциз от държавата покриват 60%, което прави ефект от около 2,20 лева на декар.
За да се получат тези средства обаче, земеделските производители трябва да реализират огромни разходи по доказване на изразходваното гориво. Сложните процедури, въведени от земеделското министерство на това правителство, отказаха хората да си губят времето и парите с подаване на заявления.
По тази причина в законовия срок - 31 януари 2014 година, бяха подадени заявления само от големите производители, които разполагат с административен персонал да движат тромавите и скъпи процедури, измислени от чиновниците.
Ако и след допълнителния срок за прием на заявления за  горива с намален акциз малко производители кандидатстват, това ще означава, че 64-те милиона лева държавна помощ ще се разпределят между много по-малко производители. Познайте от веднъж кои ще се облагодетелстват от държавната "помощ"?!
С това генералната репетиция и декларация, с която администрацията трябваше да докаже на бизнеса, че е в състояние да обслужва без проблеми и по-малките стопанства, е на път да се провали.

Очакванията са, че и в новия срок дребните и средни земеделски производители ще откажат ваучерите за горива с намален акциз. Ясно е защо! Държавата за пореден път показа и доказа, че се интересува единствено от едрите в бизнеса.